ผู้บริหาร

วันที่ 03 ก.ค. 2563

 

 


นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 


นางสุวภัทร  กั้วมาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
นายอิสระ  ทองคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสายเพชร  จันทรุทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสมพร  ผายสระน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


                 นางนวนันท์  ขำพรมราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารสินทรัพย์