กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 03 ก.ค. 2563

 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวอรอุมา  ลายจันทึก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสมพร  ผายสระน้อย

นายสมศักดิ์  ประเสริฐมานะกิจ

นางสาวอรุณรัตน์  บุญเรือง

นางสาวจารุวรรณ  ปะกัง

นางสุพรรณี  ต่วนจะโปะ

นางศศิ  ทองทวี
นางพัชรินทร์  เภาตะคุ

นายอภิชัย  พุทธรักษา

นายศิริมนตรี  ดีสวน

นายวิสันต์  ยุระวงศ์

นายพลากร  เนียมจะโปะ

นางสาวอรทัย  ละคร

นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก

นางสาวกนกวรรณ  ชมชื่น

นางสาวเบญจวรรณ  เหงขุนทด

นางสาวประภัสสร  คงยศ

นายณรรชกร  นาคใหม่

นางสาวปัณรัตม์  กิตติวราสวัสดิ์