กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 03 ก.ค. 2563
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญเมือง  แพชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพิมพ์ละมัย  สาสุวงษ์

นายเอกภักดิ์  ศรีโอษฐ์

นายปัญญา  แก้วร่วมเพชร

นางสาวญานิศา  ใสสระน้อย

นางดวงใจ  บาลศิริ

นางสาวอัญชลี  ขันตี

นายคม  งอนสำโรง

นางสาวกฤษฏิ์ชฎา  ปพรวราสวัสดิ์  

นางสิริกมล  พุทธรักษา

  นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร

นางสาวนิภาธร  พุทธรักษา

นายสมชาติ  ปรางค์นอก

นางสาวยุพวรรณ  กาญจนโชติดำรง

นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา

นางสาวไปรมา  แนมขุนทด

นางสาวสุรัตนา  เนียมศรี

นางสาววัลลภา  คิดเห็น
นางสาวกรกนก  พากิ่ง
นางสาวศริญญา  เรียวอารีย์

นายพิทยา  จุมจันทร์

นางทัศนา  ฉิมณรงค์

นางสาวพิญช์สิณี  ภิรมย์ไกรภักดิ์

นางกนกวรรณ  บุญวิจิตร

นางสาวอรวรรณ  คิดเห็น

นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก

นายวรินทร  จิตชู

นางสาวจริยา  ศรีศาลาแสง

นายจีรพัฒน์  เพ็งผ่อง