กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 03 ก.ค. 2563

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   นางศิวากร  เปลี่ยนกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


      นางทรงศรี  ฉายจรรยา


นางชวาลา  ศรีจันทร์อ่อน
นางอู่ทอง  โนนสูงเนิน

นายสุชาติ  เพ็ชรแสน

นางสาวยลชา  เผื่อนยิ่งยงค์

นางดวงเนตร  วลัยศรี

นายเกรียงไกร  ยิ่งสง่า

นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม

นายอนุชา  มิตรเกษม

นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ 
นางเมตตายาภรณ์  ไวว่อง

นายพงศธร  กาศพรมราช

นายดาว  โหมดนอก

นายทำนุ  พ่วงภู่

นางสาวพรพรรณ  กลั่นสระน้อย

นางดวงใจ  เยื่องกลาง

ว่าที่ ร.ต. วิชุกรณ์  ฉิมญานุวัฒน์

นายสถิตย์ชัย  แสงทอง

นางสาวสมฤดี  ปัญญาเอกลักษณ์