กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 03 ก.ค. 2563

นายชัชวาล  เลิศตะคุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางมยุรี  พุทธรักษา

นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง

นางนวนันท์  ขำพรมราช

นางทองยศ  นามวงษา

นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์

นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน

นางสุรสิทธิ์  ผาธรรม

นางสาวจินาภัทร์  เขาทอง

นางสาวภาวิณี  คะหาวงศ์

นายกัณตภณ  ทองอยู่

นายกัมพล  เวียงวิเศษ