กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 03 ก.ค. 2563

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


นางสายชล  ฤทธิกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทิพย์ชโลม  บุญญานุสิทธิ์

นางสาวลินดา  สตรอม

นางสาวพรพิชชา  พรมมี

นายฤชุวิญญ์  แจ่มฟ้

นางสาวจิราวรรณ  หนองนา

นางสาวชวัลนุช  จันธิมา

ว่าที่ ร.ต. ศรราม  พิมพ์ใหม่

นายกฤษณะ  เผื่อแผ่

นายสิริมงคล  ซ้ายสุพรรณ์