ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่ 03 ก.ค. 2563

ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
 


นายเฉลิม  โอภาสพันธ์สิน
ช่างไม้ 4

นายพงษ์ศักดิ์  สุทธิศิลป์
ช่างไม้ 4

นางวรรณี  ทองพรมราช
พนักงานธุรการ 4

นางจินตนา  แฟงจะโปะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนและวัดผล

นางรสสุคนธ์  ราชพันเสน
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

นางสาวอรพรรณ  ขำไข่
เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน

นายเอกนัยน์  ดำริห์สระน้อย
เจ้าหน้าที่ IT

นางสาวกนกอร  พันธ์สระน้อย
เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการฯ

นางสุนารี  ย่อมดอน
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทั่วไป

นางสาวศิรินทิพย์ ฉัตรเมืองปัก  
เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการฯ