ข้อมูลนักเรียน

วันที่ 03 ก.ค. 2563
                                                                 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 226 324 550
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 251 294 545
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 188 301 489
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 41 665 919 1,584
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 105 284 389
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 108 273 381
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 108 259 367
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 321 816 1,137
รวม 73 986 1,735 2,721
 
                                                                                                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
                                                                                                                                                                                                                      งานสารสนเทศและข้อมูล