ข้อมูลบุคลากร

วันที่ 03 ก.ค. 2563

 

   ตารางที่ 1    จำแนกข้าราชการและบุคลากรสายการสอนตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

 

วุฒิการศึกษา

จำนวนครู  
ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก 1 2 3 2.24
ปริญญาโท 16 42 58 43.28
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
24 49 73 54.48
รวม 41 93 134  


ตารางที่ 2    แสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามตำแหน่ง  ปีการศึกษา 2560              

ตำแหน่ง สายการปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม  
 ผู้อำนวยการ บริหาร 1 - 1  
 รองผู้อำนวยการ บริหาร 1 - 1  
 ครูชำนาญการพิเศษ สอน 14 43 57  
 ครูชำนาญการ สอน 7 16 23 ช่วยราชการ 1 คน
 ครู สอน 14 16 30  
 ครูผู้ช่วย สอน 4 18 22  
รวม 41 93 134  
พนักงานราชการ สอน 2 2 4  
ครูอัตราจ้าง สอน 1 2 3  
ครูต่างชาติ สอน 2 3 5  
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน - 1 1  
ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงาน 3 1 4  
ลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงาน 1 6 7  
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ,แม่บ้าน) ปฏิบัติงาน 10 9 19  
ลูกจ้างชั่วคราว ยาม 3 - 3  
รวม 22 24 46  
รวมทั้งสิ้น 63 117 180  

                                             
                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560
                                                                    งานสารสนเทศและข้อมูล โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต