ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 03 ก.ค. 2563


ส.ท. พินิจ  พรหมนิล
พ.ศ. 2506-2507


นายอารักษ์  เวียงสารสิน
พ.ศ. 2507-2510

นายวิทย์  สิทธิวงศ์
พ.ศ. 2510-2525

นายสง่า  เชยประเสริฐ
พ.ศ. 2526-2527

นางสาวสุมาลี  แจบเกาะ
พ.ศ. 2528-2533

นายรังสฤษฎ์  ศรีวิชัย  
พ.ศ. 2533-2537

นายอุดมศักดิ์  พิณทอง
พ.ศ. 2537-2543

นายชาญ  ดำริห์
พ.ศ. 2543-2547

นายมนตรี  จำรัสประเสริฐ
พ.ศ. 2547-2554

นายเอกฉัตร  จอดนอก
พ.ศ. 2554-2556

นายมานพ  เอื้อศิลามงคล
พ.ศ. 2556-2559

นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
พ.ศ..2559-ปัจจุบัน