รายชื่อชุมนุม 1/2563

วันที่ 08 ส.ค. 2563

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์


รายชื่อกิจกรรมชุมนุม 1/2563
 


ชุมนุมที่ลงทะเบียนออนไลน์ (Online)      
 ที่    ชื่อกิจกรรมชุมนุม      ชื่อครูที่ปรึกษา สถานที่จัดกิจกรรม จำนวนที่รับ              
1 ภาษาพลาซ่า ครูภัทราภรณ์  เปี่ยมรัตนชัย 621 20              
2 ทำนองเสนาะ  ครูพิมลพรรณ  พุทซา 622 40              
  ไพเราะจับใจ ครูพรพิมล  วงศ์จันทร์                  
5 คัดลายมือสื่อภาษา ครูลำไพ เหรียญตะคุ 632 20              
7 รักษ์พันธุ์ไม้ ครูประเสริฐ บุญช่วย 635 40              
    ครูสัมพันธ์  ชอบนา                  
8 นานาภาษาไทย ครูชนิตา  ชาญจะโปะ 637 20              
9 พิชิตโอเน็ตภาษาไทย  ครูสิทธิเดช  สอนจังหรีด 638 20            
  ม.ปลาย                    
11 ประดิษฐ์เศษวัสดุ ครูสมพร  ผายสระน้อย ห้องบริหารทั่วไป 20              
16 A Math ครูอรทัย  ละคร ห้องพักครูคณิตฯ 40              
    ครูณรรชกร นาคใหม่                
20 ขายสินค้าออนไลน์ ครูศศิ ทองทวี 415 40              
  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ครูทิวารัตน์  ศรีนอก                  
22 ห้องสมุดคณิตฯ  ครูจารุวรรณ  ปะกัง 427 40              
    ครูอรอุมา  ลายจันทึก                  
23 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย  ครูสมศักดิ์  ประเสริฐมานะกิจ 428 20              
24 Kid Bright ครูกนกวรรณ บุญวิจิตร พันธุ์เกษม 2 60              
    ครูนิรามัย  เชิดเมืองปัก                  
    ครูจิรพัฒน์  เพ็งผ่อง                  
25 PCM E-Sport  ครูวรินทร  จิตชู 5304 40              
    ครูจริยา  ศรีศาลาแสง                  
26 ห้องเรียนสีเขียว ครูกฤษฏิ์ชฎา  ปพรวราสวัสดิ์ ห้องเรียน 20              
    ครูกรกนก พากิ่ง สีเขียว                
27 ดาราศาสตร์  ครูนิภาธร พุทธรักษา 5201 40              
  ค้นฟ้า คว้าดาว ครูฉัตรลดา  พุทธรักษา                  
28 สนุกคิด วิทยาศาสตร์ ครูสิริกมล พุทธรักษา 5202 40              
    ครูวัลภา  คิดเห็น                  
29 อยากรู้ (IS BASIC) ครูพิมพ์ละมัย  สาสุวงษ์ 5203 40              
    ครูดวงใจ  บาลศิริ                  
31 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครูขวัญเมือง  แพชนะ 5207 20              
32 Biology ชีวะคือชีวิต ครูญาณิศา  ใสสระน้อย 5208 20              
36 รักษ์ทุกสรรพสิ่ง ครูนภัสสร ศรีสุนทร 711 20              
37 ดอกไม้ใบเตย ครูนวนันท์  ขำพรมราช ห้องงบประมาณ 40              
    ครูภาวิณี  คะหาวงศ์                
38 สหกรณ์โรงเรียน ครูสุนีรัตน์ ศิริยานนท์ ร้านสหกรณ์ 20              
39 เกษตรพอเพียง ครูชัชวาล  เลิศตะคุ ฟาร์ม ป.ช.ม. 30              
40 ช่างเชื่อม  ครูทองยศ  นามวงษา ห้องอุตสาหกรรม 20              
    ครูกันตพณ ทองอยู่                
41 รักษ์โลก ครูกัญญารัตน์  นิตยวัน 311 30              
42 โภชนาการกับชีวิต ครูจิณาภัทร์  เขาทอง 313 40              
    ครูมยุรี พุทธรักษา                  
    ครูกัมพล เวียงวิเศษ                  
43 เย็บปักถักร้อย 1 ครูสุวัฒนา  พึ่งสำโรง 315 20              
44 ปักธงชัย ทัวร์ ครูพิศินาฎ  ศรีโชติ ห้องวิชาการ 20              
45 จ้อจี้ จอจีน ครูโศภิษฐ์  นิยมพงษ์ภักดี 5301 40              
    ครูสิราวรรณ  เงินโคกสูง                  
46 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ครูบุญละออ อัตถาวงศ์ 5302 40              
    ครูณัฐธิดา  ทวีเดช                  
48 Movies for fun ครูจุฑามาศ  ขันโยธา 5403 40              
    ครูชลลัดดา  พูนผล                  
49 Voice copy ครูชนามาศ  ศรีศักดา 5404 20              
53 อิงลิชชีวิตจริง ครูธีระวัฒน์ กองเกิด 5502 20              
54 Scrabble ครูบังอร  พร้อมสระน้อย 5503 40              
   & Crossword ครูพรรณวรท  สวัสดิ์ปรุ                  
57 English is Easy ครูสมสุดา  จันทรชัย 5508 20              
59 โครงงานคุณธรรม ครูวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ หัองพักครูสังคม 40              
    ครูศิวากร  เปลี่ยนกระโทก                  
61 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร  ยิ่งสง่า 214 20              
62 คิดสร้างสรรค์ ครูยลชา  เผื่อนยิ่งยงค์ 217 20              
63 ห้องสมุดสังคม ครูทำนุ  พ่วงภู่ 218 40              
    ครูดวงใจ  เยื่องกลาง                  
64 Online community ครูอนุชา  มิตรเกษม 222 40              
    ครูสมฤดี ปัญญาเอกลักษณ์                  
66 กระถางยางสร้างรายได้ ครูดาว  โหมดนอก 224 60              
    ครูสถิตย์ชัย  แสงทอง                  
    ครูวิชุกรณ์  ฉิมญานุวัฒน์                  
81 ดนตรีไทย  ครูวิรกานต์  ลบหนองบัว ห้องดนตรีไทย 20              
83 ปั้นดิน ให้เป็นดาว ครูบุษบาภรณ์ กาญจนเกตุ 128 20              
84 YC:PCM ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล 404 40              
    ครูสายโรส  วงษาสืบ                  
85 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูอรนุช นิธิการุณย์เลิศ 721 20              


ชุมนุมที่สมัครที่ครูชุมนุมโดยตรง(Offline)
 ที่    ชื่อกิจกรรมชุมนุม      ชื่อครูที่ปรึกษา สถานที่รับสมัคร จำนวนที่รับ
3 คำคม  ครูสมพิศ  พรานสมัน 623 20
  (เกมต่อคำศัพท์ไทย)      
4 คลินิกหมอภาษา 1 ครูวิภา  สินจะโปะ 627 20
6 คลินิกหมอภาษา 2 ครูชลธี  โกศลบุญมี 633 60
    ครูศศิธร  โชติพรมราช    
    ครูปิยะทัศนีย์  ศิลารัตน์    
10 TO BE NUMBER ONE COVER DANCE ครูวิริยะ  อยู่เย็น 722 20
       
12 เรียน เล่น เป็น เรื่อง ครูพลากร  เนียมจะโปะ ห้องวิชาการ 40
    ครูประภัสสร คงยศ    
13 โสตทัศนศึกษา ครูอภิชัย พุทธรักษา ห้องโสตฯ 20
14 ประชาสัมพันธ์ ครูวิสันต์ ยุระวงศ์ ห้องประชาสัมพันธ์ 20
15 ธนาคารโรงเรียน ครูอรุณรัตน์  บุญเรือง ธนาคารโรงเรียน 40
    ครูเบญจวรรณ  เหงกระโทก    
17 ผลิตสื่อออนไลน์ ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ 411 20
18 Genius Math ครูสุพรรณี  ปานสาลี 413 20
19 สนุกคิด คณิตศาสตร์ กนกวรรณ  ชมชื่น 414 20
21 บ้านคณิตศาสตร์  ครูศิริมนตรี ดีสวน 416 40
    ครูสมชาติ  ปรางค์นอก    
30 ดีไอวาย by scince ครูเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์ 5204 20
33 Science-Find ครูสุรัตนา  เนียมศรี 5209 40
    ครูศริญญา  เรียวอารีย์    
34 หุ่นยนต์  ครูทัศนา  ฉิมณรงค์ 5303-5305 40
    ครูอรวรรณ  คิดถูก    
35 อัจฉริยภาพวิทย์-คณิต ครูปัญญา  แก้วร่วมเพชร 322 80
    ครูคม งอนสำโรง 323  
    ครไปรมา  แนมขุนทด 324  
    ครูยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง    
47 E-C-J Entertain ครูอัมรินทร์  เหลาดี 5401 20
50 English ฟุต ฟิต for fun ครูสุรียพัขร์  ของสระน้อย 5406 40
    ครูกานต์ชนก  ภักดีณรงค์    
51 Enjoy Reading ครูพวงใจ  เกษฎางสี 5407 30
52 The Idol คนบันดาลใจ ครูทำนอง  เทียนกะสิ 5408 20
55 We love English. ครูรัฏณาภรณ์ บริบูรณ์เตชาน์ 5504 20
56 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  ครูฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ 5507 20
58 สังคมรอบรู้ ครูชวาลา ศรีจันทร์อ่อน 116 20
60 เราไม่ทิ้งกัน ครูทรงศรี  ฉายจรรยา 212 40
    ครูพรพรรณ  กลั่นสระน้อย    
    ครูเมตยาภรณ์  ไวว่อง    
65 นักธุรกิจน้อย ครูดวงเนตร  วลัยศรี 223 20
67 เย็บปักถักร้อย 2 ครูอู่ทอง  โนนสูงเนิน 226 20
68 สภานักเรียน  ครูอังสนา  อุดแจ่ม 227 60
    ครูพงศธร  กาศพรมราช    
    ครูแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ    
69 PCM.RUNNER ครูสายชล  ฤทธฺกูล สนามฟุตบอล 20
70 วอลเลย์บอล  ครูฤชุวิญญ์  แจ่มฟ้า โรงยิม 40
    ครูศรราม พิมพ์ใหม่    
71 บาสเกตบอล ครูทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์ โรงยิม ชั้น 4 20
72 เทเบิลเทนนิส ครูชวัลนุช จันธิมา ห้องปิงปอง 20
73 ตะกร้อ ครูจิราวรรณ  หนองนา โดมประชาฯ 20
74 ฟุตบอล นายกฤษณะ เผื่อแผ่ สนามฟุตบอล 30
75 กีฬาฟุตซอล ครูสิริมงคล ซ้ายสุรพพณ์ โดมประชาฯ 30
76 เคหะพยาบาล  ครูพรพิชชา พรมมี ห้องพยาบาล 20
77 วงโยธวาทิต  ครูมานะ พิณจะโปะ ห้องวงดนตรี 40
    ครูเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
78 วงดนตรีลูกทุ่ง  ครูกฤษฎา กองสวรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 20
79 นาฏศิลป์ถิ่นประชา ครูพรธิวา วงษ์สะอาด ห้องนาฎศิลป์  20
80 ร้องเล่นเต้นระบำ ครูปุณยวีร์  สีหาวัฒน์ 303 20
81 ดนตรีไทย  ครูวิรกานต์  ลบหนองบัว ห้องดนตรีไทย 20
82 เด็กสร้างภาพ ครูเกียรติศักดิ์  นะธี 127 40
85 ห้องสมุด  ครูสุรสิทธิ์  ผาธรรม ห้องสมุดโรงเรียน 20
86 นักศึกษาวิชาทหาร  ครูลินดา  สตรอม หน้าเสาธง 150
    ครูสุชาติ  เพ็ชรแสน    
    ครูอัญชลี  ขันตี    
    ครูอาทิตย์  มะสูงเนิน    
    ครูมัลลิกา  ลัดนอก    
    ครูพิทยา  จุมจันทร์