Classroom Meeting 2018

วันที่ 12 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 141
11/11/2561 คุณครูวิภา สินจะโปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน "Classroom Meeting 2018" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแล ส่งเสริม แก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน
อีกทั้งยังได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพืีอพบคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น 71 ห้องเรียน โดยท่าน ผอ.นิรมิตร ดวดกระโทก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ
รูปทั้งหมด <<<<Click>>>>


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง