โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

_____________________________________________________________

PAKTHONGCHAIPRACHANIRAMIT  SCHOOL

ประวัติโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 249 หมู่ 11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


เดิมเป็นค่ายกักกันทหารสวามิภักดิ์จากราชอาณาจักรลาว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2506 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ โดยการบริจาคเงินของพ่อค้า และประชาชนในอำเภอปักธงชัย


ตั้งขึ้นมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2506 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว (แบบ 008) จำนวน 5 ห้องเรียน ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมี ส.ท.พินิจ พรหมนิล ทำการสอนและรักษาการตำแหน่งครูใหญ่


กรกฎาคม พ.ศ. 2506 นายอารักษ์ เวียงสารวิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่


พ.ศ. 2507 มีการจัดตั้งกองลูกเสือสามัญประจำโรงเรียน ชื่อ กอง นม.107


พ.ศ. 2511 นายวิทย์ สิทธิวงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนชายเป็นกางเกงสีดำ เสื้อขาว ถุงเท้าขาวและรองเท้าดำ


พ.ศ. 2516 เปิดสอนธรรมศึกษาตรี โดย มหาโอภาส นิรุตเมธี และคณะสงฆ์เป็นผู้สอนทุกวันเสาร์ และส่งนักเรียนสนามสอบธรรมศึกษากับแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี คณะกรรมการการศึกษาโดยการนำของ นายไพฑูรย์ สุนทรย์วิภาต นายอำเภอปักธงชัยจัดหางบประมาณสร้างถนนลาดยางยาว 40 เมตร กว้าง 3 เมตร


1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 เปิดสอนโรงเรียนผู้ใหญ่ระดับ 3 และระดับ 4 ปีการศึกษา 2517 จัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่เป็น 41 ไร่ 2 งาน โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา


พ.ศ. 2518 - 2521 โรงเรียนปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่และเข้าโครงการ ค.ช.ม. รุ่นที่ 9 ใน พ.ศ. 2520 และขยายการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2521


พ.ศ. 2526 นายสง่า เชยประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน สร้างรั้วรอบโรงเรียนด้านหน้า และปรับปรุงงานด้านวิชาการ ธุรการ ปกครองและบริการให้ได้มาตรฐาน


19 เมษายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยุบโรงเรียนปักธงชัยและโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน ทำให้สภาพของโรงเรียนกว้างขวางยิ่งขึ้นและได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่


พ.ศ. 2528 นางสาวสุมาลี แจบเกาะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานกรมสามัญศึกษา เน้นกระบวนการนิเทศภายใน มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการทุกหมวดวิชา ได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมีความประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นจากคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2533 โรงเรียนและชุมชนระดมทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ "ปักธงชัยประชานิรมิต"


พ.ศ. 2533 นายรังสฤษฎ์ ศรีวิชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นประสิทธิภาพการเรียนการสอนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเป็นสำคัญ พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน และนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


พ.ศ. 2537 นายอุดมศักดิ์ พิณทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บริหารและพัฒนาระบบงานแบบสานต่อทั้ง 4 ฝ่าย โดยยึดกรอบตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542


พ.ศ. 2543 นายชาญ ดำริห์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีการพัฒนางานทุกด้านเพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา นำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เน้นการบริหารและการจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา


พ.ศ. 2540 มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมมีพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และขอพระราชทานกราบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546


พ.ศ. 2547 นายมนตรี จำรัสประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนกิจการทุกด้านของโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อสร้างโรงอาหารเอนกประสงค์ ขนาด 1,200 ที่นั่ง และ อาคาร 6 แบบ 216 ล


พ.ศ. 2554 นายเอกฉัตร จอดนอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


พ.ศ. 2556 นายมานพ เอื้อศิลามงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และมีการสร้างเสาธงมาตรฐานความสูง 30 เมตร และลานหน้าเสาธง บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย ธนเดช ศรีณรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน นายธนเดช ศรีณรงค์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


พ.ศ. 2558 สร้างอาคารเอนกประประสงค์ (โดม) ประชานิรมิตรวมใจขนาด 60*80 เมตร หลังคาโดมสูง 10 เมตร โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายภาคส่วน รวมไปถึงคุณธนเดช ศรีณรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และยังได้มีการปรับปรงสนามฟุตบอลโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


พ.ศ. 2559 นายนิรมิตร ดวดกระโทก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2567