โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

_____________________________________________________________

PAKTHONGCHAIPRACHANIRAMIT  SCHOOL

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารทั่วไป